TA-koulutusohjelma

Transaktioanalyysikoulutukselle on ominaista yksilöllinen etenemistahti. Vaikka koulutus tarjotaan koulutusohjelmana, koulutettavia kehotetaan etenemään omassa, itselle sopivassa tahdissa.


Transaktioanalyysikoulutuksen sisältö

Koulutettavien odotetaan aktiivisesti suunnittelevan ja järjestävän oman koulutusprosessinsa, pitävän huolta vaadittujen koulutus-, työnohjaus- ja terapiatuntimäärien täyttymisestä ja ottavan vastuun omasta henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehittymisestään.

Kansainvälisen transaktioanalyysi koulutuksen suuntaviivat on määritelty EATA:n (European Association for Transactional Analysis) Koulutus- ja tutkinto käsikirjassa: http://www.eatanews.org/training-manuals-and-supplements

TA Instituutti – Transaktioanalyysikoulutuksen ja työnohjauksen järjestämä TA-koulutusohjelma koostuu kolmesta osasta:

A. TA 101 – kurssi (2 päivää)
Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osanaan ilman jatkokoulutusta.

B. Transaktioanalyysin syventävä koulutus - TA 202 (2 vuotta)
Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osanaan ilman jatkokoulutusta.

C. CTA (Certified Transactional Analyst) tutkintoon valmistava koulutus (vähintään 2 vuotta)
Koulutuksen B- ja C-osaan valinta tapahtuu yksilöllisten haastattelujen kautta.

Tiedustelut ja haastatteluajan varaaminen:
Ritva Piiroinen: info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 562 3080


A. Transaktioanalyysin johdantokurssi - TA 101

Transaktioanalyysin johdantokurssi, TA 101, on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta ja haluavat ymmärtää paremmin ihmisten henkilökohtaisia elämisen malleja ja ihmissuhdepelejä. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat käyttää TA:ta ammatillisissa tarkoituksissa tai henkilökohtaisessa elämässään sekä myös heille, jotka haluavat kouluttautua transaktioanalyytikoiksi ja erikoistua psykoterapiaan, ohjaukseen (counseling), koulutukseen/kasvatukseen tai organisaatiokonsultointiin.

Kaksipäiväinen koulutus sisältää TA:n keskeisten käsitteiden läpikäymisen ja niihin liittyviä harjoituksia, joissa osanottajat saavat tilaisuuden soveltaa käsitteitä omaan elämäänsä tai työmaailmaansa. Kurssilla tulevat tutuiksi mm. seuraavat käsitteet ja niiden soveltaminen: Minätila-malli (Vanhempi, Aikuinen, Lapsi), Vuorovaikutuksen kuviot, Ihmissuhdepelit, Elämänasemat, Elämänkäsikirjoitus, Ajanjäsennys, Väheksyntä, Sopimusten tekeminen.
Kaksipäiväinen TA-101 -kurssi on virallinen maailmanlaajuisesti hyväksytty transaktioanalyysin johdantokurssi, joka on myös edellytys TA:n jatkokoulutukselle.

Seuraava TA 101 -kurssi järjestetään  6.-7.9.2024, pe klo 9.00-17.00, la klo 9.00-16.00..

Koulutuspaikka: Leankatu 3, 00240 Helsinki

Lue lisää: http://transaktioanalyysi.wixsite.com/ta-johdantokurssi


B. Transaktioanalyysin syventävä koulutus - TA 202

TA 202 -koulutus tarjoaa osallistujille syventävää ymmärrystä transaktioanalyysistä ja sen soveltamisesta erilaisissa ihmissuhdealan tehtävissä. Koulutus kattaa TA:n keskeisen teorian sekä käytäntöön soveltamisen.

TA 202 -koulutus on ensimmäinen vaihe TA-tutkintoon (CTA – Certified Transactional Analyst) johtavassa koulutuksessa. Koulutuksen voi käydä myös ilman jatkosuunnitelmaa, jolloin osallistuminen tarjoaa TA-välineitä ammatilliseen kehittymiseen hyödynnettäväksi missä tahansa ihmissuhdetyössä. Koulutus auttaa myös henkilökohtaisessa kehittymisessä ja kasvussa.

Koulutus koostuu 32 lähiopetuspäivästä, pienryhmätyöskentelystä ja omatoimisesta työmenetelmien harjoittelusta sekä kirjallisuuteen tutustumisesta. Koulutusohjelma sisältää myös asiakastyön työnohjauksen.

Koulutuksen kesto

• 2 vuotta - 9 kertaa vuodessa - 2 päivää kerrallaan – 18 opintopäivää/vuosi
• perjantai klo 10.00 - 16.00, lauantai klo 10.00 – 16.00.

HUOM! Koronatilanteen vaatiessa koulutusjaksot järjestetään etänä zoom-sovelluksella.  
 • yhteensä 288 tuntia

Koulutuksen ajankohdat ja hinnat

Koulutuksen hinta: 400 € (sis. alv 24 %) / 2 päivän koulutusjakso.

Koulutus on mahdollista maksaa joustavasti erissä, koulutusjakso kerrallaan.
 

Koulutuspäivät syksyllä 2023: 

25.-26.8.2023, 22.-23.9., 27.-28.10., 24.-25.11.2023.

Perjantai klo 10.00 - 16.00, lauantai klo 10.00 - 16.00.

Koulutuspäivät vuonna 2024:

Uusi kahden (2024 - 2025) vuoden koulutusohjelma käynnistyy nyt viidennen kerran.

Kevät 2024:

12.-13.1., 9.-10.2., 15.-16.3., 12.-13.4., 24.-25.5.2024.

Perjantai klo 10.00 - 16.00, lauantai klo 10.00 - 16.00.

Syksy 2024:

23.-24.8., 20.-21.9., 25.-26.10., 22.-23.11.2024.

Perjantai klo 10.00 - 16.00, lauantai klo 10.00 - 16.00.

Vuoden 2025 koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutusryhmässä voi aloittaa missä tahansa koulutuksen vaiheessa. (Johdantokurssin TA101 käyminen edellytetään).

Tiedustelut: Ritva Piiroinen,  info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 562 3080.

Ensimmäinen vuosi

2 päivän jakso

Sisältö:

1. TA:n filosofinen tausta ja periaatteet. Etiikka. Sopimukset työmenetelmänä.

2. Persoonallisuusteoria. Minätila-malli, rakenteellinen ja toiminnallinen malli.

3. Vuorovaikutus mallit.  Sivelyt.

4. Väheksyntä. Ajan jäsentäminen.

5. Ihmissuhdepelit

6. Tunteet, käsikirjoitustunteet, käsikirjoitustunnejärjestelmä.

7. Olemassaolon asemat.

8. Elämänkäsikirjoitus, käsikirjoitustyypit, käsikirjoitusprosessi.

9. Co-creative TA, TA:n nykyaikainen tulkinta.

Toinen vuosi:

2 päivän jakso

Sisältö:

1. TA:n koulukunnat:
Klassinen koulukunta: Juuret psykoanalyysissä. Työskentely minätilojen, vuorovaikutuksen ja käsikirjoituksen kanssa.

“Uusi päätös koulukunta” (Redecision school of TA); Gouldingit. Hahmoterapian vaikutukset.

2. TA:n koulukunnat:
Cathexis koulukunta: Väheksyntä, Symbioosi ja passiivinen käyttäytyminen, uudelleenmäärittely.
Relational school of TA: Linkit psykoanalyysiin. Terapeuttisen suhteen tarkastelu.

3. TA:n koulukunnat:
Integratiivinen TA: Kiintymyssuhde. Richard Erskine.
TA Keho psykoterapia: Juuret Reichilaisessa ja Lowenilaisessa terapiassa.

4. Lapsen kehitys TA-teorian valossa. Pamela Levine’n teoria.

5. Masennus, itsetuhoisuus, addiktiot TA-teorian valossa.

6.  Persoonallisuuden mukautumat. (Personality adaptations)

7. Persoonallisuus häiriöt ja psykoosi TA-teorian valossa.

8. Ryhmäprosessit. Autonomia.

9. Kulttuuriset käsikirjoitukset. TA näkökulmia organisaatioihin.

KOULUTUKSEN PÄÄTÖSTILAISUUS!

Työnohjaus:

Ryhmätyönohjaus sisältyy TA 202 koulutuspäiviin. Osanottajat voivat joustavasti omien tarpeidensa mukaan tuoda omia työnohjausesimerkkejään.

Henkilökohtainen terapia:

Oma yksilö- tai ryhmäpsykoterapia edellytetään, jos tähtää CTA-tutkinnon tekemiseen. Lisäksi pyydämme kirjoittamaan lyhyen, n. 2000-sanaisen tutkielman siitä, miten olet käyttänyt koulutuksessa oppimaasi henkilökohtaisessa elämässä tai työtilanteissa.

TA 202 -kurssin suorittaneet (vähintään 75 %:n läsnäolo vaaditaan) saavat todistuksen koulutuksesta.

Koulutukseen valinta tapahtuu yksilöllisten haastattelujen kautta.

Tiedustelut ja haastatteluajan varaaminen:
Ritva Piiroinen, info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 562 3080


C. CTA-P tutkintoon valmistava koulutusryhmä

Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritetut TA 101-kurssi ja TA 202-koulutus. Hakijalla täytyy olla myös ammatti, jossa hän voi käyttää koulutustaan sekä pohjakoulutuksena yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Soveltuvia ovat esim. psykologin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, teologin, lääkärin ja fysioterapeutin koulutukset.

Koulutukseen valinta tapahtuu todistusten ja haastattelun perusteella. Kriteerit noudattavat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2 a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Myös alalle soveltuvuutta arvioidaan.

Riittävä englannin kielen taito tarvitaan, jotta pystyy perehtymään alan englanninkieliseen kirjallisuuteen, joka on vaatimuksena ja osallistumaan alan ulkomaisiin konferensseihin, joka on suosituksena.

Osa koulutuspäivistä toteutetaan yhteistyössä englantilaisen Beren Aldridgen, PTSTA-P, MSc kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät valmiudet osallistua EATA:n CTA-P tutkintotilaisuuteen ja transaktioanalyysin käyttämiseen terapiatyössä.
Lue lisää TA-psykoterapeutin pätevyysvaatimuksista.

Tähän koulutusvaiheeseen osallistuja tekee sopimuksen EATA:n ja pääkouluttajan kanssa. Tällä sopimuksella koulutettava osoittaa sitoutuvansa prosessiinsa kohti tutkintoaan (certification) ja kouluttaja osoittaa tukevansa koulutettavaa ja jakavansa vastuun hänelle sopivasta kehityksestä.

 

Kesto

• yksilöllinen, vähintään 2 vuotta - kerran kuukaudessa 10 kertaa vuodessa - 1 päivä kerrallaan – 10 opintopäivää/vuosi
• päivät sovitaan ryhmän kanssa, klo 10.00 – 16.00

Koulutuksen ajankohdat ja hinnat

Tiedustele opetuksen tarkempia ajankohtia ja hintoja: info@transaktioanalyysi.fi, p. 050-5623080.

Kolmas vuosi

Päivien teemat sovitaan koulutusryhmän kanssa liittyen kunkin koulutettavan tarpeisiin. Ryhmän työskentely perustuu ns. "Cocreative TA" malliin, jossa koulutuspäivien sisältö luodaan yhdessä ja koulutettavat osallistuvat siihen aktiivisesti.

Tässä vaiheessa ryhmään osallistuvat aloittavat kirjallisen tutkinto-osuuden tekemisen (CTA written examniation) kouluttajan ohjauksessa. Lue lisää: CTA WRITTEN EXAMINATION.

1 päivän jaksojen teemoina ovat esim.:

Sisältö:

1. CTA tutkintovaatimusten sisältö – kirjallinen tutkinto ja suullinen tutkinto.
TA:n suhde muihin terapiaviitekehyksiin, esim. psykoanalyyttinen/psykodynaaminen, kognitiivinen, Gestalt-terapia.

2. Cocreative TA

3.
 Berne'n terapeuttiset operaatiot. Terapiaprosessi. Hoidon suunnittelu.

4. Paranemisesta ja käsikirjoituksesta vapautumisesta TA teorian valossa.

5. Persoonallisuuden mukautumat.

6. Persoonallisuuden mukautumat, jatkuu. Teorian sovellutukset.

7. Ryhmäpsykoterapia, ryhmäprosessit.

8. Kiintymyssuhde.

9. Psyyken patologiat TA:n käsittteiden kautta.

10. Neuropsykiatria ja aivot.

Neljäs vuosi

1-päivän jaksot

Sisältö:

1. TA ja tutkimus.

2. Miten työskennellään trauma- ja ja PTSD- oireista kärsivien kanssa TA:n avulla.

3. Miten työskennellään itsetuhoisten asiakkaiden kanssa TA:n avulla.

4. Miten työskennellään häpeän tunteiden kanssa TA:n avulla?
Miten työskennellään ahdistuksen kanssa TA:n avulla?

5. Miten työskennellään masennuksesta kärsivien kanssa TA:n avulla?

6. Miten työskennellään addiktioista kärsivien kanssa TA:n avulla?

7. Konfliktit ja väkivalta.

8. Miten sanoa hyvästit? Terapian / asiakassuhteen päättäminen.

9. TA:n ajankohtainen kehitys.

10. Oma henkilökohtainen kehitysprosessi TA:n valossa.

 

Työnohjaus:

Koulutuspäiviin sisältyy ryhmätyönohjausta, jossa koulutettavat tuovat omia tapausesimerkkejään, joihin saavat ohjauksen.

Henkilökohtainen terapia:

Henkilökohtainen terapia TA-terapiaryhmässä 1x/viikko 2 tuntia, vähintään 40 tuntia (jos ei ole osallistunut aiemmin). Yksilöpsykoterapia vähintään 40 tuntia on suositeltavaa.

Osa koulutusohjelman jaksoista tullaan järjestämään ulkomaisin voimin (EATA:n hyväksymiä TA:n kouluttajia) englannin kielisinä, jolloin tulkkaus järjestetään. Koulutettavan on helpompaa kehittää oma persoonallinen työskentelytyylinsä, kun hänellä on laaja kokemuspohja erilaisista koulutustilanteista ja eri TA-kouluttajien kanssa, jotka voivat painottaa TA:n eri koulukuntia. Koulutettaville suositellaan lämpimästi osallistumista EATA:n järjestämiin TA-konferensseihin eri maissa.

Koulutuksen päättyessä koulutettavat ovat saaneet vähintään 378 tuntia TA:n teorian ja käytännön koulutusta, johon on sisältynyt myös työnohjausta. He ovat myös osallistuneet joko ryhmäpsykoterapiaan 80 tuntia tai 40 tuntia ryhmäpsykoterapiaan ja 40 tuntia yksilöpsykoterapiaan.

Koulutuksen päättyessä koulutettavat ovat tehneet  EATA:n  vaatiman kirjallisen opinnäytetyön, ks. Written examination  ja kun se on hyväksytty EATA:ssa , osallistuneet EATA:n  järjestämäänsuulliseen tutkintotilaisuuteen  . Läpäistyään molemmat tutkinnot (suullinen ja kirjallinen) hän saa EATA:lta oikeuden käyttää nimikettä Certified Transactional Analyst, CTA. 

Koulutukseen ilmoittautuminen ja tiedustelut:

TA Instituutti – Transaktioanalyysi koulutus ja työnohjaus
info@transaktioanalyysi.fi, p. 050 562 3080


TA Instituutti – Transaktioanalyysi koulutus ja työnohjaus pidättää oikeuden muuttaa tarvittaessa koulutusohjelman moduuleiden järjestystä ja sisältöä johtuen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden mahdollisista aikataulukysymyksistä.

Top